Årsrapport 2017 – våre aktiviteter

Medtek Norges visjon er å bedre medlemmenes rammebetingelser. Vi skal bidra til å sikre betingelser som skaper bedre pasientbehandling og innovasjon for leverandører, helsepersonell, pasienter og brukere. På vegne av våre medlemmer engasjerer vi oss derfor på mange ulike områder og har samarbeid og dialog med en rekke aktører. Under kan du lese om noen av områdene vi har engasjert oss i spesielt det siste året.

Årsrapport med linker til mer informasjon finner du her

Anskaffelser og helseøkonomi

 • Verdibaserte anskaffelser – dialog og kompetanseoverføring til medlemmer og oppdragsgivere
 • Dialog med kunder om piloter basert på anskaffelsesmetoden MEAT
 • Arrangert kurs i balanserte anskaffelser gjennom dialog for innkjøpere i helseforetak, kommuner og leverandører av medisinsk teknologi, forbruksmateriell og velferdsteknologi. Samarbeid med Difi og Norwegian Smart Care Cluster
 • Nordisk samarbeid om verdibaserte anskaffelser og helseøkonomi gjennom prosjektet Nordic Medtech Growth 2. Rapport levert i desember 2017
 • Jevnlige arbeidsmøter i Helseøkonomiutvalget (Medtek Norge og Lab Norge)

Kontraktsvilkår, metodevurdering, juss

 • Arbeid med kunder, HOD, Hdir og politikere om kontraktsvilkår og balansert risikofordeling. Avtaler må være balanserte, ivareta begge kontraktsparter og sikre et godt samarbeidsforhold
 • Tett dialog med Helsedirektoratet og sekretariatet for nye metoder om videre utvikling av Nye Metoder i Norge. Bidra til å utvikle overordnede kriterier for å avgjøre hvilke metoder som skal til metodevurdering
 • Medtek Norge har hatt spesielt oppmerksomhet rettet mot:
  • Nytt regelverk for medisinsk og diagnostisk utstyr (MDR og IVDR)
  • Nye personvernregler (GDPR)
  • Nye krav til bruk av elektronisk egenerklæringsskjema i offentlige anskaffelser (ESPD)

Blåresept, hjemmedialyse, sår og hjelpemidler

 • Blåreseptordningen: dialog med HOD, HDIR, politikere og Helfo om å videreføre ordningen med produktlister med stor bredde i porteføljen og referansepriser for de ulike produktkategorier
 • Arbeidet for å innføre målet om 30% hjemmedialyse. Dokumentert helseøkonomiske gevinster hvor samfunnet vil spare store summer
 • Innspill til helse- og omsorgskomiteen om hvordan yte bedre behandling av pasienter med kroniske sår, på en mer samfunnsøkonomisk fornuftig måte.
 • Gjennomslag for bransjens standpunkt til hjelpemiddelformidling i Norge og bidratt med innspill til det regjeringsoppnevnte hjelpemiddelutvalget

Trepartssamarbeid og etiske regler

 • Regelmessige dialogmøter om trepartssamarbeidet mellom RHFene, Medtek Norge og LMI
 • Oppdatert samarbeidsavtalens punkter 3.5. og 3.6.
 • Utarbeidet veileder for samhandling mellom leverandører og NAV
 • Fastsatt retningslinjer for samarbeid med pasientorganisasjonene
 • «Code of Ethical Business Practice» – felles etiske retningslinjer for Medtek Norge og Medtech Europe

Nøkkelord: