Begrepsavklaringer

Under finner du noen forklaringer på noen viktige begreper vi i Medtek Norge og Medtech Europe bruker om anskaffelser.
Difi har laget en søkbar anskaffelsesordbok som du finner her 

Den ideelle anskaffelsesprosessen

Hovedprinsippene handler om tett dialog og samspill mellom oppdragsgivere og markedet for effektive og formålstjenlige anskaffelsesprosesser. Den ideelle anskaffelsesprosessen sammenfaller i alle hovedtrekk med metodikken beskrevet på anskaffelser.no og underbygger derfor Difis (Direktoratet for forvaltning og IKT) anbefalinger. Denne prosessen er også Medtek Norge og leverandørenes innspill til hva som er viktige områder fra leverandørenes ståsted, i en ideell anskaffelsesprosess.

Les mer om den ideelle anskaffelsesprosessen her

Verdibaserte anskaffelser

I verdibaserte anskaffelser er verdibegrepet en funksjon av kvalitet og kostnad.
Verdi = kvalitet / kostnad
Fokus for verdibaserte anskaffelser er å øke kvaliteten på leveransen og / eller oppdragsgivers tjenesteproduksjon. Anskaffelsens mål ses i sammenheng med virksomhetens mål.

Les mer om verdibaserte anskaffelser her

MEAT Valuebased procurement

M.E.A.T= Most Economic Advantageous Tender (det økonomisk mest fordelaktige tilbud).

Medtech Europa og The Boston Consulting Group har, sammen med innkjøpseksperter, utviklet et rammeverk og et excel-verktøy. Målet er å stimulere dialog og diskusjon som bidrar til at det juridiske tildelingskriteriet, «det økonomisk mest fordelaktige tilbud», blir det mest foretrukne kriteriet i anskaffelser av medisinsk utstyr.

MEAT Valuebased Procurement er en innfallsvinkel og metode til Verdibaserte anskaffelser

Les mer om metodeverktøyet MEAT her

Best Value Procurement (BVP)

Best value procurement er en metode for innkjøp og oppdragsstyring som hjelper deg å vurdere leverandørens kompetanse og prestasjon. Det er i tillegg en metode for å følge opp den kompetente leverandøren under oppdraget.

BVP-metoden er utviklet ved Arizona State University i USA og er benyttet i mange prosjekter. BVP krever mye av alle aktører i et prosjekt og Difi hevder at «jo større og mer kompleks prosjektet er, desto større fordeler gir BVP metoden».

Les mer om BVP her (anskaffelser.no) 

Innovative anskaffelser

Innovative anskaffelsesprosesser dreier seg om å legge til rette for nyskaping og innovasjon. Slike prosesser preges av grundig behovsavklaring, sterk grad av involvering av brukere, utstrakt dialog med leverandører og et konkurransegrunnlag som legger til rette for nytenking og innovasjon.

Vanligvis vil innovative anskaffelser brukes når oppdragsgiver har behov for utvikling eller innovasjon av løsninger. Innovative anskaffelser er et virkemiddel for å dekke behov på nye eller forbedrede løsninger.

I følge Difi er det ingen begrensninger i regelverket for når innovative anskaffelser er egnet.
Les mer om når innovative anskaffelser er egnet (anskaffelser.no)

Tilbake til hovedsiden om offentlige ansaffelser