Bestillerforum og Beslutningsforum

Bestillerforum RHF

Bestillerforum RHF består av de fire fagdirektørene fra de regionale helseforetak og to representanter fra Helsedirektoratet. Disse møtes månedlig for å ta stilling til innkomne forslag. Det beslutter om hvilke nasjonale metodevurderinger som skal gjennomføres og hvilken type metodevurdering som skal utføres. Bestillerforum RHF gir oppdrag om nasjonal metodevurdering til enten Statens legemiddelverk eller Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

Eksempler på aktuelle problemstillinger som diskuteres i Bestillerforum:

  • Sak 90-18 Innovative anskaffelser og Nye metoder
  • Sak 95-18 Utvikling av metodevurdering ved Folkehelseinstituttet
  • Sak 96-18 Behov for samhandling mellom Nye metoder og Sykehusinnkjøp HF innen medisinsk utstyrsområdet

Møtereferatene til Bestillerforum finner du her

Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene. Forumet ble etablert som Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.

Beslutningsforum fatter beslutning om hvilke metoder som kan innføres til bruk i spesialisthelsetjenesten. Beslutninger om eventuell innføring av nye metoder i hver enkelt av de fire regionene, etter gjennomgått metodevurdering, fattes ved konsensus i møte mellom de fire administrerende direktører i de fire regionale helseforetakene.

Møtereferater og protokoller for Beslutningsforum finner du her