Høringer og innspill

Innspill til NOU om prioriteringer i kommunal helse- og omsorgstjeneste

Blankholmutvalget skal levere en NOU (norsk offentlig utredning) om prioriteringer i kommunal helse- og omsorgstjeneste og tannhelsetjeneste til Helse- og omsorgsdepartementet. Medtek Norge har bidratt med innspill som blant annet omhandler råd om innovasjon, forebygging, metodevurdering og brukertilpassede produkter.

Her finner du Medtek Norges innspill til utredningen


Notat til helse- og omsorgskomiteens budsjetthøringer

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 er det foreslått kutt på 43,9 mill. kr. i ordningene med medisinsk forbruksmateriell og ernæring på blåresept. Medtek Norge mener de foreslåtte kuttene rammer sårbare pasienter uforholdsmessig hardt og gir utilsiktede negative samfunnsøkonomiske konsekvenser. Forslaget bør derfor reverseres.

Her finner du Medtek Norges høringsnotat til Statsbudsjett 2019


Høringsinnspill til Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Meldingens hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene. Medtek Norge har sent et høringsinnspill og deltatt i høringen om Meld. St. 15 (2017–2018) – Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre.

Her finner du Medtek Norges notat til stortingshøringen Leve hele livet


Høring om lovfesting av metodevurdering av medisinsk utstyr

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår å lovfeste at de regionale helseforetakene skal sørge for et felles system som tar stilling til hvilke metoder som skal tilbys i spesialisthelsetjenesten. Medtek Norge og Lab Norge har sendt inn et felles høringssvar. Vår hovedkonklusjon er at det er for tidlig å lovfeste metodevurdering av medisinsk utstyr.

Medtek Norge og Lab Norges høringssvar på juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen


Innspill til Stortingsmelding om helsenæringen

Stortingsmelding om helsenæringen skal beskrive hvordan helsenæringen kan bidra til mer effektiv ressursbruk, økt verdiskaping i norsk økonomi, nye lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor og bedre helsepolitisk måloppnåelse.

Medtek Norges innspill til stortingsmelding om Helsenæringen


Innspill til endringer i forskriftene for legemidler og blåresept

Høringen omhandler forslag til endringer for å implementere prinsippene for prioriteringer for legemidler som er finansiert av folketrygden. Blåreseptforskriften regulerer legemidler, men også medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler. Medtek Norge har sendt et høringssvar med noen prinsipielle kommentarer til høringen.

Høringssvar til HOD om endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforsriften


Høringsinnspill til hjelpemiddelpolitikken

Medtek Norges støtter hovedprinsippet om at hjelpemidler skal være rettighetsbasert og finansiert over folketrygden. Videre ser vi det som den beste løsningen at NAV Hjelpemidler og tilrettelegging med sine 18 hjelpemiddelsentraler fortsatt får ansvaret for nasjonale anskaffelser.

Høringssvar En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling Medtek Norge


Innspill til Stortingsmelding om offentlige anskaffelser

Hver anskaffelse bør benyttes som verktøy for å gi brukerne bedre og mer effektive løsninger og gi et positivt verdibidrag til samfunnsøkonomien i Norge.

Innspill til Stortingsmelding om offentlige anskaffelser


Innspill til forebygging og behandling av kroniske sår

Medtek Norges innspill vil bidra til bedre behandling av pasienter med kroniske sår, på en mer samfunnsøkonomisk fornuftig måte.

Innspill til Representantforslag om forebygging og behandling av kroniske sår


Innspill til prioriteringsmeldingen

Medtek Norge har deltatt på høring om Melding om Prioritering i Helse- og omsorgskomiteen. Vi fokuserte på følgende tre områder:

  • Endret fokus fra behandling til egenmestring
  • Videreføring av ordningen med medisinsk forbruksmateriell og ernæring på blå resept
  • Videre utvikling av systemet for nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Prioriteringsmeldingen – Medtek Norges høringsnotat 2. oktober 2016


Reviderte diabetesretningslinjer

Medtek Norge har, i to omganger, gitt sine innspill  til Helsedirektoratets arbeid med nye retningslinjer for diabetesbehandling.  Foreningen har sendt et høringsutkast til direktoratet hvor vi understreker behovet for mer spesifikke retningslinjer om måling av blodsukker. Standpunktene er utviklet i dialog mellom leverandørene av diabetesutstyr og Diabetesforbundet. Standpunktene er også lagt frem for HELFO.

Her kan du lese høringsbrevet som er sendt til Helsedirektoratet 12. mai 2016