Høringer og innspill

Innspill til Stortingsmelding om helsenæringen

Stortingsmelding om helsenæringen skal beskrive hvordan helsenæringen kan bidra til mer effektiv ressursbruk, økt verdiskaping i norsk økonomi, nye lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor og bedre helsepolitisk måloppnåelse.

Medtek Norges innspill til stortingsmelding om Helsenæringen – mai 2018


Innspill til endringer i forskriftene for legemidler og blåresept

Høringen omhandler forslag til endringer for å implementere prinsippene for prioriteringer for legemidler som er finansiert av folketrygden. Blåreseptforskriften regulerer legemidler, men også medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler. Medtek Norge har sendt et høringssvar med noen prinsipielle kommentarer til høringen.

Høringssvar til HOD om endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforsriften


Høringsinnspill til hjelpemiddelpolitikken

Medtek Norges støtter hovedprinsippet om at hjelpemidler skal være rettighetsbasert og finansiert over folketrygden. Videre ser vi det som den beste løsningen at NAV Hjelpemidler og tilrettelegging med sine 18 hjelpemiddelsentraler fortsatt får ansvaret for nasjonale anskaffelser.

Høringssvar En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling Medtek Norge 19. mai 2017


Innspill til Stortingsmelding om offentlige anskaffelser

Hver anskaffelse bør benyttes som verktøy for å gi brukerne bedre og mer effektive løsninger og gi et positivt verdibidrag til samfunnsøkonomien i Norge.

Innspill til Stortingsmelding om offentlige anskaffelser 16. mai 2017 


Innspill til forebygging og behandling av kroniske sår

Medtek Norges innspill vil bidra til bedre behandling av pasienter med kroniske sår, på en mer samfunnsøkonomisk fornuftig måte.

Innspill til Representantforslag om forebygging og behandling av kroniske sår 8. mai 2017


Innspill til prioriteringsmeldingen

Medtek Norge har deltatt på høring om Melding om Prioritering i Helse- og omsorgskomiteen. Vi fokuserte på følgende tre områder:

  • Endret fokus fra behandling til egenmestring
  • Videreføring av ordningen med medisinsk forbruksmateriell og ernæring på blå resept
  • Videre utvikling av systemet for nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Prioriteringsmeldingen – Medtek Norges høringsnotat 2. oktober 2016


Reviderte diabetesretningslinjer

Medtek Norge har, i to omganger, gitt sine innspill  til Helsedirektoratets arbeid med nye retningslinjer for diabetesbehandling.  Foreningen har sendt et høringsutkast til direktoratet hvor vi understreker behovet for mer spesifikke retningslinjer om måling av blodsukker. Standpunktene er utviklet i dialog mellom leverandørene av diabetesutstyr og Diabetesforbundet. Standpunktene er også lagt frem for HELFO.

Her kan du lese høringsbrevet som er sendt til Helsedirektoratet 12. mai 2016