Innspill om informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører i helse- og omsorgssektoren

Direktoratet for e-helse har i fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å gjennomgå informasjonssikkerhet ved bruk av private underleverandører i helse- og omsorgssektoren.

I tråd med føringer fra oppdraget ønsker Direktoratet for e-helse å invitere IKT- og Medtek næringen til å gi innspill som er relevante for leveransene i oppdraget. I tillegg vil sentrale kompetansemiljøer som Nasjonal sikkerhetsmyndighet, samt fagorganisasjoner, tillitsvalgte og brukerorganisasjoner også inviteres til å gi innspill. Representanter fra spesialisthelsetjenesten, andre relevante helsetjenesteaktører og helseforvaltningsorganer som behandler pasientinformasjon inviteres også til å delta i arbeidet. Link til oppdraget samt nærmere spesifisering og foreløpig plan;

17_513-8 Invitasjon til å gi innspill – gjennomgang av informasjonssikkerhet 13.september

13. september var det dialogseminar der foreløpige resultater og konklusjoner fra arbeidet med oppdraget ble presentert. Her presenterte også virksomheter og organisasjoner fra IKT og Medtek næringen innlegg med bidrag til videre arbeid med oppdraget.  Presentasjonene fra våre medlemmer Roche Diagnostics Norge AS og Vingmed AS, kan lastes ned her;

Roche Diagnostics Norge AS informasjonssikkerhet og MTU dialogmøte ehelse dir. 13.sept_

Vingmed AS informasjonssikkerhet og MTU dialogmøte ehelse dir. 13.sept_

Frist for skriftlige innspill som er relevante for leveransene i oppdraget er 22.september. Medtek Norges innspill kan lastes ned her;

Innspill til Direktoratet for ehelse Medtek Norge