Innspill til regjeringsforhandlingene

Medtek Norge har gitt innspill til Regjeringsforhandlingene. Venstres leder Trine Skei Grande, statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

 

Medtek Norge har sendt tre innspill til kapitlene om «Helse og omsorg» og «Arbeid og sosial» i anledning regjeringsforhandlingene som foregår mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre:

  1. Helseforetakenes investeringstakt i medisinsk teknisk utstyr må økes
  2. Legg til rette for innovasjon i blåreseptordningen for medisinsk forbruksmateriell/næringsmidler
  3. Sikre en nasjonal og helhetlig ordning for hjelpemidler gjennom folketrygden

Under er mer informasjon om de enkelte punktene:

Helseforetakenes investeringstakt i medisinsk teknisk utstyr må økes

  • Medisinsk teknisk utstyr er utstyr for diagnostisering, behandling eller overvåkning av pasienter. Norge bruker mindre penger på medisinsk teknisk utstyr (MTU) enn andre land, og det medisinske utstyret i helseforetakene blir stadig eldre. Samtidig går den medisinsk teknologiske utviklingen fort. Det er derfor et stort uforløst potensiale for helseforetakene ved å øke investeringstakten og ta i bruk nytt og innovativt medisinsk teknisk utstyr. Dette kan gi gevinster som bedre pasientbehandling, og mer effektive behandlingsforløp. Det vil også gi betydelige produktivitetsforbedringer i sykehusene og bidra til helse- og samfunnsøkonomiske gevinster.
  • Det må gis sterkere styringskrav og insitamenter for helseforetakene slik at de prioriterer investeringer i innovativt og mer effektivt medisinsk teknisk utstyr, der dette gir bedre tjenester for pasientene og produktivitetsgevinster i helseforetakene.

Legg til rette for innovasjon i ordningen for medisinsk forbruksmateriell/næringsmidler på blå resept

  • Mennesker med urinretensjon, urin- eller avføringslekkasje, utlagt tarm og diabetes får medisinsk forbruksmateriell som kateter, bleier, stomiposer, lukthemmende produkter, næringsmidler, og utstyr for måling av blodsukker på blå resept. Dette er produkter som gir verdighet og økt livskvalitet for den enkelte som må leve med slike ofte tabubelagte sykdommer. Dette er en avgrenset ordning, som gir et betydelig verdibidrag for en enkelte og på samfunnsnivå.
  • Vi må sørge for at ordningen er god for den enkelte, og bærekraftig for samfunnet. Vi må også legge til rette for innovasjon for nye og bedre produkter slik at vi kan få utløst gevinstene både for den enkelte og på samfunnsnivå: Unge brukere kan leve et mer aktivt liv, fortsette studier og arbeid. Eldre brukere kan bo hjemme lengre.

Sikre en nasjonal og helhetlig ordning for hjelpemidler gjennom folketrygden

  • Hjelpemidler til funksjonshemmede bidrar til bedret funksjonsnivå, økt selvstendighet og livskvalitet. Dette sikrer grunnleggende rettigheter om likeverd og deltakelse for alle. Hjelpemidler gir en betydelig samfunnsøkonomisk gevinst som samlet sett overstiger de totale kostnadene flere ganger.
  • En  rettighetsbasert ordning hvor hjelpemidler til funksjonshemmede finansieres over folketrygden, sikrer brukerne likeverdig tilgang til nødvendige hjelpemidler. Arbeids- og velferdsetatens overordnede styring har resultert i en stadig utvikling og mer effektiv forvaltning av hjelpemiddelområdet. Ved å overføre hjelpemiddelområdet til kommunene, kan kommunenes ulike forutsetninger gi variasjon i hjelpemiddeltilbudet. Ulikt tilbud i kommunene resulterer i ulike muligheter for brukerne.
  • Det er et politisk mål at flest mulig skal kunne leve selvstendig og bo hjemme lengst mulig. Ved å trygge finansiering av hjelpemidler til funksjonshemmede gjennom folketrygden, samt videre satsing på den nasjonale utlånsordningen, legges grunnlaget for at flere kan bo hjemme og delta i samfunnet forøvrig, til tross for nedsatt funksjonsevne.