Klar tale på Dialogkonferansen til Sykehusinnkjøp

Adm. direktør Atle Hunstad holder innlegg på Dialogkonferansen til Sykehusinnkjøp.

 

På Dialogkonferansen til Sykehusinnkjøp denne uken holdt administrerende direktør Atle Hunstad et innlegg som omhandlet «Utstyrsindustrien som verktøy for bedre helse- og samfunnsøkonomi». Han (spiss)formulerte noen utfordringer om dagens innkjøpspraksis:

  • Enorm variasjon – lite forutsigbarhet
  • Manglende ledelsesforankring og strategisk anskaffelsesarbeid
  • Siloorientert – lite fokus på overordnede gevinster og helseøkonomi
  • For lite dialog mellom aktørene

Under er et utdrag av hva Atle Hunstad sa til de vel 400 fremmøtte leverandørene og innkjøperne:

Våre medlemsbedrifter er svært viktige aktører, med et betydelig samfunnsansvar. Som medlemsorganisasjon er vi opptatt å synliggjøre dette og bidra til at rammebetingelsene gir muligheter for å skape økonomiske resultater.

Stor variasjon i anskaffelser

Vi opplever stor variasjon i de ulike anskaffelsesprosessene og i anskaffelsesdokumentene. Av og til kan det virke litt tilfeldig og personavhengig hvordan prosesser føres og hvilke dokumenter som må leveres. Det skaper uforutsigbarhet for våre medlemmer.

Strategi og forankring

Vi opplever at Sykehusinnkjøp har et begrenset fokus på hvordan man gjennom anskaffelsene kan bidra til å oppnå virksomhetens mål. Dette er, for eksempel, reduksjon i infeksjoner, redusere ventetider og hvordan gjøre ting smartere og mer effektivt. Derfor etterlyser Medtek Norge bedre ledelsesforankring og mer oppmerksomhet på det strategiske anskaffelsesarbeidet.

Gevinster og helseøkonomi

Medtek Norge opplever at de ulike helseforetakene fremstår siloorientert og har for lite fokus på overordnede gevinster og helseøkonomi. Mange anskaffelser på vårt område, handler om å anskaffe noe man har hatt tidligere eller noe tilsvarende. Satt på spissen: «Prisen presses på gårsdagens løsninger». Vi ønsker dialog om hvordan dette kan gjøres annerledes i årene som kommer.

Avtalelojalitet og balanserte krav

I enkelte anbud opplever våre medlemmer manglende avtalelojalitet, ubalanserte krav og risikofordeling.  Vi tenker at det er viktig å ha balanserte avtaler og utarbeide kravspesifikasjoner og evalueringsmodeller som differensierer nok på kvalitet for å unngå anbud med et for høyt fokus på enhetspris.

Dialog fremmer innovasjon

Tidlig dialog med markedet om nyvinninger og ulike tilgjengelige løsninger er viktig for å oppnå innovasjon i helsesektoren. Mer dialog mellom aktørene omkring anskaffelsesprosesser, både generelt og mer spesifikt i de enkelte anskaffelsesprosjektene, er svært avgjørende for å oppnå gode innkjøp. Involvering av sentrale brukergrupper som klinikere og teknikere oppleves til dels sporadisk og tilfeldig. Vi tror det er mye å hente på bedre koordinering og involvering av brukerne.

Profesjonalisering av innkjøp

Innkjøpsfunksjonen er en viktig nøkkel for å sikre utvikling i helsesektoren. Vi synes derfor det var et riktig grep at Sykehusinnkjøp ble etablert, slik at innkjøp i større grad profesjonaliseres. Økt innkjøpskompetanse, større grad av standardisering og profesjonalisering er nødvendig.

Medtek Norge har respekt for at Sykehusinnkjøp er en relativt ung organisasjon som trenger tid til å finne sin form og forankre sine strategier i organisasjonen. Vi tillater oss likevel å være utålmodige og etterlyser et høyere tempo i implementering av innkjøpsstrategiene slik at vi i større grad kan se innkjøpsstrategiene utført i praksis.

Vi har et felles mål om at det gjøres gode innkjøp. Gjennom dialog med Medtek Norge og leverandørene finner vi sammen de gode løsningene. Vi ser frem til å videreføre det gode samarbeidet med Sykehusinnkjøp for bedre pasientbehandling i Norge.

Her kan du se hele Atles foredrag (YouTube)

Les mer om Atles innlegg på anbud.365.no

Les også artikkel på Dagens Medisin hvor blant andre Cook Medical er intervjuet

På Sykehusinnkjop.no er både Medistim og Codan intervjuet

Nøkkelord:, ,