Lover og regler

Fra 1. januar 2017 trer de nye anskaffelsesreglene i kraft.  De nye anskaffelsesforskriftene trer i kraft fra samme tidspunkt.

Les pressemeldingen på Regjeringens nettsider

Du finner veiledningstekster på Regjeringen.no

Hold deg oppdatert på Difis fagsider om offentlige anskaffelser

Her finner du lov om offentlige anskaffelser

Her finner du forskrift om offentlige anskaffelser

Her finner du veileder til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)

Oversikt over minimumsfrister ved kunngjøring over og under EØS-terskelverdier

Viktigste endringer for leverandørene

Nye terskelverdier

Plikten til å kunngjøre heves fra kr 500 000 til kr 1,1 millioner. Det betyr at innkjøp mellom kr 100 000 til kr 1,1 millioner verken trenger å bli kunngjort eller følge detaljerte prosedyrer. (I 2015 ble innkjøp under kr 100 000 unntatt fra anskaffelsesreglene.)

EØS terskelverdi blir som i dag 1,75 millioner for vare- og tjenestekontrakter. For statlige myndigheter vil EØS-terskelen ligge på kr 1,1 millioner, slik at for statlige innkjøpere sammenfaller EØS-terskelverdi og terskelen for nasjonal kunngjøringsplikt. Det innebærer at for statlige innkjøpere vil anskaffelser enten være unntatt fra kunngjøringsplikt (under kr 1,1 millioner) eller følge de detaljerte prosedyrekravene i forskriftens del III.

Ny prosedyre

Den nye konkurranseformen tilbudskonkurranse erstatter de vanlige anskaffelsesprosedyrene i del II i forskriften. Det vil si for anskaffelser med verdi mellom kr 100 000 og kr 1,1/1,75 millioner. Tilbudskonkurranse er en fleksibel prosedyreform hvor oppdragsgiver kan tildele kontrakt basert på tilbudene slik de forelå ved tilbudsfristens utløp, eller velge å forhandle/ha en dialog med tilbydere før tildeling. Oppdragsgiver kan vente til etter at alle tilbudene er inngitt og åpnet med å bestemme seg for om det skal forhandles/være en dialog eller ikke.

Forhåndskunngjøring

For anskaffelser over EØS-terskel kan ikke-statlige oppdragsgivere foreta en forhåndskunngjøring av ytelser som skal anskaffes innen et år fra kunngjøringen. Interesserte leverandører må melde sin interesse for å kunne delta i konkurransene senere, det vil ikke være noen annen kunngjøring enn forhåndskunngjøringen.

Oppdeling av kontrakt

Oppdragsgiver har plikt til å vurdere om en kontrakt skal deles opp, slik at mindre leverandører kan delta i konkurransen, og må begrunne det dersom kontrakten ikke deles opp.

Forberedende markedsundersøkelser

Ny bestemmelse om forberedende markedsundersøkelse som viser at oppdragsgiver har vid adgang til å søke og motta råd og informasjon fra leverandører i forberedelsesfasen uten at leverandørene blir inhabile til å delta i den etterfølgende konkurransen.

Utvidet forhandlingsadgang også for store anskaffelser

For konkurranser over EØS-terskelverdi vil åpen og begrenset anbudskonkurranse fortsatt være hovedregelen, men adgangen til å gjennomføre konkurranse med forhandling utvides. Nå kan konkurranse med forhandling kunne brukes i alle konkurranser der oppdragsgiver har behov for det. Dette betyr at det kun vil være ved enklere varekjøp at konkurranseformen ikke kan benyttes. Det er også åpnet for større adgang for oppdragsgiver til å be leverandørene avklare, supplere, utfylle eller ettersende opplysninger. Hensikten er å unngå avvisning av tilbud på grunn av uklarheter eller mangler som enkelt kan rettes opp.

Egenerklæringsskjema

Leverandørene skal fylle ut et egenerklæringsskjema i stedet for å sende inn dokumentasjon av kvalifikasjoner. Skjemaet vil tjene som foreløpig bevis på oppfyllelse av kvalifikasjonskrav. Bruk av egenerklæringsskjema skal gjøre det mye enklere for leverandørene å innlevere tilbud, og leverandørene vil unngå avvisning på grunn av manglende dokumentasjon.  Oppdragsgiver vil likevel kreve å få oversendt dokumentasjon på kvalifikasjonene fra leverandøren som ligger an til å vinne konkurransen, slik at leverandørene bør ha dokumentasjonen liggende klar. Egenerklæringsskjema skal brukes for anskaffelser over EØS-terskelverdi, men det er valgfritt for oppdragsgiver å bruke det under EØS-terskelverdi.

ESPD – egenerklæringsskjemaet finnes elektronisk på norsk på EU’s hjemmeside.
Her finner du informasjon og det elektroniske skjemaet

Ny formulering av tildelingskriterium

Tildelingskriteriet som før lød «økonomisk mest fordelaktige tilbudet» er endret til «det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet».  Innholdsmessig skal den nye formuleringen ikke innebære noen endring. Vektlegging av livssykluskostnader er regulert med en egen bestemmelse.

Elektroniske anskaffelsesprosesser

Alle tilbud, og annen kommunikasjon mellom tilbyder og med oppdragsgiver, skal skje elektronisk ved anskaffelser over EØS-terskelverdi. Under EØS-terskelverdi er det valgfritt for oppdragsgiver om anskaffelsesprosessen skal skje elektronisk. Frist for oppdragsgiver til å ha det på plass er 1. april 2017 for innkjøpssentraler, 1. januar 2018 for statlige myndigheter og 1. juli 2018 for kommunale, fylkeskommunale og andre offentlige myndigheter.

Innovasjonspartnerskap – ny kontraktsform

Innovasjonspartnerskap er nytt i regelverket. Det er ikke regulert som en ny type prosedyre, men en ny kontraktstype. Tildeling av kontrakt skal skje etter reglene for konkurranse med forhandling. Innovasjonspartnerskap skal legge til rette for at oppdragsgiver skal kunne utvikle et innovativt produkt med en eller flere utvalgte partnere og deretter eventuelt kjøpe de utviklede varene eller tjenestene.

Styrket håndhevelse

KOFA får tilbake adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr ved ulovlige direkte anskaffelser.

Kilde: Kvale Advokatfirma

Tilbake til hovedsiden om offentlige anskaffelser