Mal anbudsutlysning – kommune

Det er store variasjoner mellom kvaliteten på anbudsutlysningene i kommunesektoren. Medtek Norge har derfor jobbet med innspill, på vegne av bransjen, til hvordan anbudsutlysningene gjøres mer hensiktsmessige.

Utfordringer med anbud i kommunal sektor

For mange spesifikke detaljerte tekniske krav til løsning

  • Kan resultere i eksklusjon av leverandører på grunn av sortimentsbredde
  • Kan begrense muligheten for å tilby løsninger

Tendens til ensidig prisfokus og for lite fokus på kvalitetskriterier

  • Ønsker fokus på kriterier som har betydning for behandlingskvaliteten ved bruk av løsningene
  • Kan resultere i at produkt/ terapiområder nedprioriteres

Evaluering oppleves subjektiv og uforutsigbar

  • Tilsynelatende fravær av helse- og brukerfaglig kompetanse ved evaluering
  • Testing av produkter foregår for usystematisk, under urealistiske forutsetninger og dokumenteres ofte for dårlig
  • Begrepet innkjøpsfaglig skjønn tillegges for stor vekt fremfor bruker- og fagspesifikk kompetanse

Eksempler på kravspesifikasjoner og konkurransegrunnlag

Under finner du noen tips, eksempler på, kravspesifikasjoner og konkurransegrunnlag som kan være til hjelp i ditt neste tilbud til kommunesektoren.

Generelle  og spesielle tips i forbindelse med anbudsutlysninger

Eksempel på konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse over EØS-terskelverdi
(medisinsk utstyr og forbruksmateriell)

Eksempel på kravspesifikasjon – utvidet kostnadsfokus etter modell fra såranbud

Eksempel på helseøkonomisk kravsspesifikasjon – for anbudskonkurranse på sårbehandling
 (basert på Difi-modell)