Metodevurdering har konsekvenser for leverandørene

Beslutningsforum for nye metoder. Fra venstre: Lars Vorland (adm. dir., Helse Nord RHF), Øistein Myhre Winje (brukerobservatør), Cathrine M. Lofthus (adm. dir., Helse Sør-Øst RHF), Herlof Nilssen (adm. dir., Helse Vest RHF) og Stig Slørdahl (adm. dir., Helse Midt RHF). Foto: Anne May Knudsen

 

I november i fjor fikk Medtek Norge-medlem St. Jude (nå Abbott) et positivt vedtak fra «Beslutningsforum for nye metoder» vedrørende innføring av en ny metode for å overvåke pasienter med hjertesvikt. Metoden betyr færre liggedøgn for pasienten og det er god samfunnsøkonomi når pasienten kan være hjemme eller følges opp av lokalsykehuset. Omlag 100 pasienter årlig er aktuelle for behandlingen i Norge.

Mangler føringer for implementering

Etter vedtaket etterlyste St. Jude informasjon om hvilke praktiske konsekvenser og føringer beslutningen innebærer med hensyn til implementering av metoden. Bedriften reiser også spørsmål om oppfølging av vedtaket og finansiering for å ta i bruk metoden.

Hvorfor er metodevurdering viktig for leverandørene?

– Beslutning om å foreta en metodevurdering har store konsekvenser for leverandørene. Metoden (produktet) som skal vurderes, vil normalt ikke kunne kjøpes av helseforetakene mens den er til vurdering. Sykehusenes videre adgang til å ta i bruk metoden, er avhengig av om vedtak fattet i Beslutningsforum er positivt eller negativt. Dersom Beslutningsforum sier nei betyr det at spesialisthelsetjenesten ikke får kjøpe metoden. Det kan bety «vinn eller forsvinn» for den aktuelle leverandøren, sier prosjektleder Henriette Ellefsen Jovik i Medtek Norge.

– Samtidig er det en utfordring at det ikke finnes klare retningslinjer for opptak av medisinsk utstyr hvor det er gjennomført metodevurdering, med positivt vedtak i beslutningsforum. Dersom metodevurdering skal bidra til å sikre pasienter i alle deler av landet like god tilgang på nye og viktige behandlingsmetoder må det finnes tydelige føringer og finansiering for oppfølging av beslutningsforums vedtak, sier Jovik.

Om metodevurdering

En metodevurdering er en systematisk vurdering av forskning om effekt og sikkerhet av tiltak for forebygging, diagnostisering, behandling, rehabilitering eller organisering av helsetjenester. En metodevurdering synliggjør også konsekvenser av beslutninger, ved å vurdere økonomiske, etiske, sosiale, organisatoriske eller juridiske konsekvenser.

– Vi ser at et økende antall av våre medlemsbedrifter møter forespørsler om metodevurdering av produkter. Medtek Norge er engasjert i dette arbeidet og leverandørene må også ha kunnskap om systemet «Nye Metoder» i Norge, sier Jovik og kommer med følgende oppfordring: – Jeg vil på det sterkeste anbefale alle som er leverandører til Spesialisthelsetjenesten om å holde seg orientert om metodevurdering, ved blant annet å abonnere på nyhetsbrevene fra Nye Metoder og følge med på Mednytt.

Her kan du lese og melde deg på nyhetsbrev fra Nye Metoder

Mednytt varsler om nye medisinske metoder for utstyr – følg med her