Nye etiske retningslinjer styrker bransjens integritet

Pablo Rojas Abad , Medtech Euerope, Henriette Ellefsen Jovik og Trond Dahl Hansen, Medtek Norge

 

Nylig hadde Medtek Norge besøk av Pablo Rojas Abad, Officer Legal & Compliance i Medtech Europe. Han fortalte om innføringen av de nye etiske retningslinjene og konsekvensene av dem. Formålet med de nye reglene er å underbygge bransjens profesjonalitet og ha gode felles etiske retningslinjer og redusere rommet for misforståelser og tolkninger.

Styrke for leverandørene

– Det er en styrke for leverandørene i Medtek Norge å ha forpliktelser gjennom det nye etiske regelverket.  Vi får positive tilbakemeldinger hos våre viktigste kunder når vi presenterer bransjens etiske regelverk, sier administrerende direktør Trond Dahl Hansen. Det som er nedfelt i de nye reglene er allerede et krav i samhandlingen med helseforetakene, uavhengig om man er medlem av Medtek Norge eller ikke. Jeg er sikker på at de nye reglene vil være et krav i øvrig samhandling mellom helsetjenesten og industrien og i anskaffelser i nær fremtid.

Samhandlingsavtalene og det etiske regelverket

Seniorrådgiver Henriette Jovik informerte om samhandlingsavtalene og innledet om det etiske regelverket:

Samhandlingsavtaler

Bestemmelsene i samhandlingsavtalene, er også kundesiden bundet av. Eksempelvis er avtalen vi har med de regionale helseforetakene også bindende for sykepleiere og leger. Leverandører som ikke er medlem av Medtek Norge må også forholde seg til disse samhandlingsavtalene som er signert av Helseforetakene, LMI og Medtek Norge. Mer om samhandlingsavtalene her

Etiske regelverk

Medtek Norge er medlem i Medtech Europe. Organisasjonen har revidert sitt etiske regelverk og Medtek Norge er forpliktet til å implementere dette. Innføringen av regelverket har konsekvenser for medlemmene ved at det stilles strengere krav knyttet til samhandling med kundesiden. Mer om det etiske regelverket  her

Forskjellen på det gamle og nye etiske regelverket

Hovedforskjellen fra tidligere regelverk er omfanget og detaljeringsnivået. De nye reglene har gått fra 2-3 sider til omlag 60 sider på engelsk. Vi har valgt ikke å oversette dokumentet til norsk, for å unngå tolkninger av bestemmelsene. Regelverket omhandler flere områder enn det forrige og dekker bredere. Det vil oppleves litt forskjellig, avhengig av hvilket marked man jobber innenfor.

– De av medlemmene som har forholdt seg til eksisterende samhandlingsavtaler med helseforetakene, vil ikke oppleve den store forskjellen. De som hovedsakelig jobber mot NAV, kommuner eller Helfo, vil oppdage at det er en god del mer som nå er regulert. Samtidig opplever vi at leverandører som jobber i dette markedet, har en annen type samhandling med sine kunder. Derfor vil kanskje ikke de nye reglene ha så store konsekvenser likevel, sier Henriette Jovik.

Viktige endringer

Her følger et utdrag fra Pablo Rojas Abad sin presentasjon:

Mer detaljer – mindre rom for tolkninger

Det er et poeng at det er mer detaljert. Det skal være mindre rom for tolkning og det blir derfor mindre komplisert for den enkelte å forholde seg til tolkninger.

Forholdsmessighet

Et av prinsippene som går igjen, omhandler forholdsmessigheten av verdien av ytelser  som service og opplæring  i forhold til  verdien av kontraktsgjenstanden.

Maktfordeling

Ved avgjørelser som omhandler økonomisk støtte til kunder, bør flere aktører involveres. Dette betyr for eksempel at en salgsavdeling bør involvere flere i denne typen avgjørelser.

Utdanningsstøtte offentliggjøres i europeisk database

Hovedregel er at når leverandøren gir økonomisk støtte til utdanning av kundens personell, skal dette offentliggjøres i en europeisk database. Legemiddelindustrien innførte en liknende ordning noen år tilbake. Derfor er dette kjent praksis for mange kunder allerede.

For våre medlemmer innføres systemet fra januar 2018, og vil spesifikt omfatte økonomisk støtte til utdanning (educational grants) og rapporteres på kundenes foretaksnivå. Når systemet er klart i 2018 er det opplysninger for utdanningsstøtte i 2017 som registreres. Vi oppfordrer derfor leverandørene til å samle opplysninger for inneværende år for å forenkle arbeidet med rapporteringen.

Kriterier for arrangementer (conference vetting system)

De internasjonale arrangementene leverandørene støtter og er med på, skal gjennom et kvalitetssikringssystem. Systemet sikrer at arrangementene er innenfor de etiske rammene av det vi som bransje kan stå inne for. Foreløpig gjelder dette for internasjonale og ikke nasjonale arrangementer. Medtek Norge vil informere helseforetakene slik at de vet hvor de kan finne informasjon om de ulike arrangementene.

Her finner du de nye Code of Ethical Business Practice som gjelder for Medtek Norges medlemmer

Her er Medtech Europes presentasjon om det nye etiske regelverket