Økende antall forespørsler om metodevurdering

Seniorrådgiver Henriette Jovik.

Mer systematisk vurdering av nye legemidler, medisinsk utstyr og prosedyrer i spesialisthelsetjenesten skal sikre tryggere pasientbehandling.

En metodevurdering er en systematisk vurdering av forskning om effekt og sikkerhet av tiltak for forebygging, diagnostisering, behandling, rehabilitering eller organisering av helsetjenester. En metodevurdering synliggjør også konsekvenser av beslutninger, ved å vurdere økonomiske, etiske, sosiale, organisatoriske eller juridiske konsekvenser.

Leverandørene må ha kunnskap om metodevurdering

– Vi ser at et økende antall av våre medlemsbedrifter møter forespørsler om metodevurdering av produkter. Medtek Norge er engasjert i dette arbeidet og leverandørene må også ha kunnskap om systemet «Nye Metoder» i Norge, sier seniorrådgiver Henriette Jovik. Hun oppfordrer leverandører til spesialisthelsetjenesten om å holde seg orientert om metodevurdering, ved blant annet å abonnere på nyhetsbrev fra Nye Metoder og følge med på Mednytt – metodevarsling for helsetjenesten.

Hvem fatter beslutninger om Nye Metoder?

Bestillerforum RHF

Bestillerforum RHF består av de fire fagdirektørene fra de regionale helseforetak og to representanter fra Helsedirektoratet. Disse møtes månedlig for å ta stilling til innkomne forslag. Det beslutter om hvilke nasjonale metodevurderinger som skal gjennomføres og hvilken type metodevurdering som skal utføres. Bestillerforum RHF gir oppdrag om nasjonal metodevurdering til enten Statens legemiddelverk eller Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

Følgende aktuelle problemstillinger var oppe i Bestillerforum på møtet i mai:

  • Sak 90-18 Innovative anskaffelser og Nye metoder
  • Sak 95-18 Utvikling av metodevurdering ved Folkehelseinstituttet
  • Sak 96-18 Behov for samhandling mellom Nye metoder og Sykehusinnkjøp HF innen medisinsk utstyrsområdet

Møtereferatene til Bestillerforum finner du her

Beslutningsforum for nye metoder

Beslutningsforum består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene. Forumet ble etablert som Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten.

Beslutningsforum fatter beslutning om hvilke metoder som kan innføres til bruk i spesialisthelsetjenesten. Beslutninger om eventuell innføring av nye metoder i hver enkelt av de fire regionene, etter gjennomgått metodevurdering, fattes ved konsensus i møte mellom de fire administrerende direktører i de fire regionale helseforetakene.

Møtereferater og protokoller for Beslutningsforum finner du her

Mini-metodevurdering

Mini-metodevurdering brukes av sykehusene når et fagmiljø ønsker å innføre en ny metode. Mini-metodevurdering er en nedskalert form av den tradisjonelle metodevurderingen, og den er spesielt tilpasset beslutninger som skal tas på sykehusnivå. Mini-metodevurderingen ses i sammenheng med sykehusets strategi, organisering, økonomi og praksis.

Les kronikken skrevet av Folkehelseinstituttet i Tidsskriftet for den norske legeforeningen (juni 2018)

 

Nøkkelord:, , ,