Om Medtek Norge

Medtek Norge er bransjeorganisasjonen for leverandører av medisinsk teknologi i Norge. Våre medlemmer er etablerte norske og internasjonale leverandører. Disse produserer, selger og distribuerer medisinsk utstyr, forbruksmateriell, hjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelser og velferdsteknologi. Bedriftene tilbyr produkter og tjenester til helseforetak, NAV, kommuner, Helfo og det private helsemarkedet i Norge.

Vi har om lag 100 medlemsbedrifter, som samlet omsetter for ca. 9 milliarder kroner. Disse bedriftene sysselsetter tilsammen rundt 2500 ansatte i Norge.

Visjon

Medtek Norge skaper bedre livskvalitet for brukere av våre produkter og tjenester

Misjon

Vi bedrer medlemmenes rammebetingelser

Strategiske mål

  • Øke dialog og samhandling med sentrale aktører i helse-Norge
  • Bedre samfunnsøkonomi gjennom innovative og verdibaserte anskaffelser
  • Synliggjøre og få aksept for bransjens verdibidrag

Organisasjon

7029-medtek-strat-org-1k-2

Markedsgrupper

Markedsgruppene består av inntil åtte personer som skal gjenspeile markedsområdets produktspekter, samt medlemsmassen. Personene nomineres av medlemsbedriftene og administrasjonen, og velges deretter av styret. De tre markedsgruppene er:

  • Helseforetak (HF)
  • Kommune
  • NAV

Markedsgruppe Helseforetak

Markedsgruppe Helseforetak (HF) har sitt fokus mot medisinsk utstyr og leveranser til sykehusene i Norge. De regionale helseforetakene er sammen med sentrale myndigheter og politikere de viktigste målgruppene for Markedsgruppe HF. Markedsgruppe HF har fokus på generelle og prinsipielle problemstillinger, og har en aktiv kommunikasjon med medlemmer som har helseforetak som kunde.

Leder: Erik Sturla Kongshaug, Medtronic Norge AS

Markedsgruppe Kommune

Markedsgruppe Kommune er etablert blant annet som en konsekvens av Samhandlingsreformen, hvor kommunene vil få nye og flere oppgaver fra spesialhelsetjenesten. Markedsgruppen har sitt fokus rettet mot primærhelsetjenesten.

Leder: Per Simonsen, Mölnlycke Health Care AS

Markedsgruppe NAV

Markedsgruppe NAV organiserer leverandører av tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede. Markedsgruppen arbeider primært med prosjekter mot NAV og hjelpemiddelsentralene, samt mot politikere og sentrale myndigheter. Markedsgruppe NAV har nylig blitt utvidet til også å omfatte blåreseptområdet med medisinsk forbruksmateriell og ernæring.

Leder: Morten Braastad, ThyssenKrupp Encasa AS