Samarbeidspartnere

 

Medtek Norge samarbeider med en rekke organisasjoner og bransjeforeninger nasjonalt og internasjonalt. Målet med arbeidet er å påvirke slik at leverandører av medisinsk teknologi får gode rammevilkår i Norge, Norden og i Europa.

Medtech Europe

Medtek Norge er medlem av den europeiske bransjeorganisasjonen Medtech Europe. I 2016 ble EDMA og Eucomed oppløst og erstattet av MedTech Europe. Medtek Norge har utstrakt dialog og samarbeid med organisasjonen om offentlige anskaffelser, HTA, MDR med mer.

Nordiske bransjeorganisasjoner

Det er et utstrakt samarbeid mellom de nordiske medtek bransjeorganisasjonene. Prosjektet Nordic Medtech Growth2 (NMG2)delfinansieres av Nordic Innovation og er det mest omfattende samarbeidet. Organisasjonene i Norden er Medtek Norge, Swedish Medtech, Medikoindustrien i Danmark, Sailab og FIHTA i Finland. Organisasjonene møtes regelmessig i prosjekt- og bransjemøter.

Lab Norge

Lab Norge organiserer laboratorieleverandører i Norge. Medtek Norge og Lab Norge møtes i et felles Helseøkonomiutvalg med representanter fra medlemmer i begge organisasjonene. Sammen arrangerer vi seminarer og deltar i møter med myndigheter og kunder.

Initiativ for Etisk handel (IEH)

IEH er et ressurssenter og en pådriver for etisk handel. Formålet er å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering. Medtek Norge er medlem i IEH.

Standard Norge

Standard Norge har ansvaret for standardiseringsoppgaver. Det er sektorstyrer innenfor ulike virksomhetsområder med oppgave å ivareta sektorens interesser innenfor standardisering og spesielt standardenes bidrag til kvalitet, forenkling, effektiv ressursbruk, lavere transaksjonskostnader, innovasjon og konkurransedyktighet. Sektorstyret for helse- og omsorg er helseindustrien i Norge representert ved Medtek Norge.

Hjelpemiddelforum

Hjelpemiddelforum er en ny arena for politisk påvirkning på hjelpemiddelområdet. Medtek Norge deltar sammen med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Norges Handikapforbund (NHF) og Ergoterapiforbundet.  Forumet er en ressurs som gir innspill til det regjeringsoppnevnte Hjelpemiddelutvalget. Samarbeidsgruppen deltar i høringen om utvalgets innstilling.

Trepartssamarbeidet

Medtek Norge har en forpliktende avtale med de fire regionale helseforetakene om samhandling mellom helsepersonell på sykehus og leverandører. For å operasjonalisere avtalen ble det etablert et Trepartssamarbeid mellom Helse Sør-Øst, Legemiddelindustrien og Medtek Norge. Hver av partene har to medlemmer i samarbeidsforumet. Medtek Norge er representert med en fra industrien og en fra administrasjonen.