Spørsmål i Stortinget om medisinsk utstyr og pasientsikkerhet

Ingvild Kjerkol, helse-og omsorgskomiteen (A). Foto: Dagens Medisin.

 

Ingvild Kjerkol (A) har stilt følgende skriftlige spørsmål til helseminister Bent Høie:

«Hvilke tiltak vil statsråden innføre på både kort og lang sikt for å sikre pasientene i Norge fra pasientskader som følge av svikt på medisinsk utstyr og implantater, og hvordan kan varsling av mistanke om svikt sikres på en forsvarlig måte i hele landet?»

Bent Høie har svart følgende tilbake:

«Norske pasienter skal være trygge på at medisinsk utstyr, herunder implantater er sikre. Alle hendelser relatert til svikt med implantater er alvorlige. For både medisinsk utstyr og legemidler baserer regelverket seg på en nytte/risikovurdering slik at nytten ved bruken må overstige risikoen ved bruk for at disse produktene kan plasseres på markedet. Dette innebærer at det verken for medisinsk utstyr eller legemidler vil være et fullstendig fravær av risiko forbundet med bruk».

Meldeplikt ved svikt i medisinsk utstyr

Medisinsk utstyr er til betydelig hjelp for svært mange. Utstyret bidrar til økt livskvalitet og er også direkte livreddende for mange pasienter. Til tross for stor nytte vil vi aldri kunne fjerne enhver risiko i pasientbehandling. Derfor er det viktig at svikt ved bruk meldes, slik at man aktivt forebygger at hendelser gjentar seg.

Produsenter av medisinsk utstyr er i all hovedsak gode til å melde fra om svikt og formidle dette til helseforetakene. Det er imidlertid en underrapportering fra helsetjenesten av svikt med medisinsk utstyr. All pasientbehandling er forbundet med risiko, og det må arbeides systematisk for å redusere risiko for komplikasjoner og svikt.

Helseministeren svarer også på sertifisering og godkjenningsordningen, samt også ulike tiltak på kort og lang sikt.

Les hele svaret til Høie her (stortinget.no)

Nøkkelord:,