Standard Norge søker deltagere til ISO-komite

Standard Norge inviterer Medtek Norges medlemsbedrifter til å delta i en norsk standardiseringskomité for å følge internasjonalt arbeid med standarder på området medisinsk utstyr.

Kvalitet og standardisering

Underlagt komiteen SN/K113 (Medisinsk utstyr) er ISO-komiteene:

  • ISO/TC 210 (Quality management and corresponding general aspects for medical devices) som jobber med
  • ISO/TC 76: Transfusion, infusion and injection, and blood processing equipment for medical and pharmaceutical use
  • ISO/TC 84: Devices for administration of medicinal products and catheters

Komiteens arbeidsoppgaver

Standard Norge ønsker flere medlemmer til komiteen som kan bidra aktivt med å:

  • Støtte de norske deltakerne i de internasjonale komiteer og arbeidsgrupper.
  • Gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO-komiteene, derunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.
  • Utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk derunder bidra med norsk terminologi.
  • Vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.
  • Bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Følgende arbeider ligger på arbeidsplanen for 2018 for denne ISO/TC 210-komiteen:

Tilsvarende informasjon finnes om ISO/TC 76 og ISO/TC 84 på følgende nettsider:

https://www.iso.org/committee/50044.html

https://www.iso.org/committee/50252.html

Om Standard Norge

Standard Norge er en nøytral og uavhengig organisasjon for standardisering rettet mot næringsliv, forvaltning, arbeidsliv og forbrukere. Standard Norge skal ivareta standardiseringsprosessen som fører til utvikling av norsk eller internasjonale standarder eller andre publikasjoner. Standard Norge er Norges medlem i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og sikrer her at norske interesser blir ivaretatt.

Informasjon

Ønsker du mer informasjon eller delta, ta kontakt med Prosjektleder Marit Kveine Nygren: mny@standard.no / mobil 90770628

Nøkkelord:,