Statsbudsjettet 2018

Finansminister Siv Jensen fremlegger Statsbudsjettet 2018.

 

Noen hovedpunkter fra Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementets budsjettforslag.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 er et budsjett for økonomisk vekst, flere i jobb og et bærekraftig velferdssamfunn, sier finansminister Siv Jenssen.

Helse- og omsorgsdepartementets samlede budsjettforslag for 2018 på om lag 198 milliarder kroner. I følge regjeringen selv, vil de gjennom økte bevilgninger, klare prioriteringer og nye løsninger vise at de prioriterer helse- og omsorgstjenestene. Målet er at alle skal ha tilgang til likeverdige helsetjenester av god kvalitet. Regjeringen peker på at mye fungerer bra, men at de vil øke tilgjengelighet, kapasitet og kvalitet i helse- og omsorgssektoren.

Blant de prioriteringene regjeringen gjør, kan vi trekke frem følgende:

Investeringer i medisinteknisk utstyr i helseforetakene

I 2018 planlegger helseforetakene å investere for om lag 12 mrd. kroner i norske sykehus. Det gjelder både nybygg, oppgradering av bygg og innkjøp av medisinteknisk utstyr og IKT.

Helseforetakenes langtidsplaner viser at de planlegger investeringer for nær 60 mrd. kroner i perioden 2018–2021.

  • I perioden 2018–2021 planlegger Helse Sør-Øst å investere for 31,4 mrd. kroner, herav 3,7 mrd. kroner til investeringer i medisinteknisk utstyr og 4,2 mrd. kroner til IKT.
  • I perioden 2018–2021 planlegger Helse Vest å investere for 14,5 mrd. kroner, herav 1,2 mrd. kroner til investeringer i medisinteknisk utstyr og 1,2 mrd. kroner til IKT.
  • I perioden 2018–2021 planlegger Helse MidtNorge å investere for 8,7 mrd. kroner, herav 1,1 mrd. kroner til investeringer i medisinteknisk utstyr og om lag 1,5 mill. kroner i IKT
  • Helse Nord I perioden 2018–2021 planlegger Helse Nord å investere for 5,6 mrd. kroner, herav 1,1 mrd. kroner til investeringer i medisinteknisk utstyr og 1,1 mrd. kroner i IKT.

Forvaltningsansvaret for medisinsk utstyr overføres til Legemiddelverket

Helsedirektoratet er fagmyndighet på området medisinsk utstyr og ivaretar de løpende tilsyns- og forvaltningsoppgaver som følger av dette. Det foreslås at forvaltningsansvaret for medisinsk utstyr overføres til Statens legemiddelverk fra 1. januar 2018. Forslaget medfører en rammeoverføring på 7,8 mill. kroner.

Departementet mener at det er naturlig å se en overføring av feltet fra Helsedirektoratet til Legemiddelverket i sammenheng med innføringen av nytt regelverk. Departementet har videre lagt vekt på at området medisinsk utstyr ligger under legemiddelverkene i Danmark og Sverige, og at det samme gjelder i stort sett alle andre EU-land også.

Spredning av velferdsteknologi i kommunene styrkes

Det er store nasjonale satsinger på velferdsteknologi og mobil helseteknologi gjennom Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Velferdsteknologi skal bidra til mestring for brukerne, og gi nye muligheter for behandling og oppfølging av kronisk syke mennesker på avstand.

Foreløpige gevinstrealiseringsrapporter viser økonomiske besparelser. Kommunene rapporterer om økt omsorgskapasitet og bærekraft. For spesialisthelsetjenesten har effekten av kommunenes satsing på velferdsteknologi vært færre liggedøgn og reinnleggelser.

Det etablerte kompetansenettverket KomUT skal videreutvikles for å understøtte kommuner med innføring av velferdsteknologi. 20,7 mill. kroner øremerkes til spredning av velferdsteknologi i kommunene i 2018. Tiltaket inngår i Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Velferdsteknologi er ikke lenger utelukkende et kommunalt omsorgsanliggende, men vil på sikt utgjøre et viktig verktøy i spesialisthelsetjenesten og i hele den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Pilotprosjektene for avstandsoppfølging videreføres

Medisinsk avstandsoppfølging av kronisk syke er et delprosjekt under Nasjonalt velferdsteknologiprogram.Dagens pilotprosjekter for avstandsoppfølging er besluttet utvidet til 1. juli 2018, med påfølgende sluttrapport med effektevaluering september 2018. Dette for å innhente mer kunnskap og erfaring som grunnlag for nasjonale anbefalinger og skalering.

I tillegg skal det i 2018 startes opp en ny utprøving av avstandsoppfølging knyttet til pilotene for primærhelseteam. Det blir også viktig å måle den kliniske effekten av avstandsoppfølging, samt hvordan samspillet mellom primær- og spesialisthelsetjeneste påvirkes.

Primærhelseteam i kommunene

I 2018 vil det startes opp en pilot med primærhelseteam i enkelte kommuner, der teamet vil bestå av fastlege, sykepleier og helsesekretær. Målet er å sørge for mer tilgjengelige og bedre koordinerte tjenester for pasienten Forsøket skal gi nødvendig kunnskap om effektene av en endret organisering og finansiering av fastlegetjenester i kommunene.

Oppgavefordeling mellom stat og kommuner på hjelpemiddelområdet

Et ekspertutvalg har foretatt en helhetlig gjennomgang av hjelpemiddelpolitikken. Utvalget leverte rapporten «En mer effektiv og framtidsrettet hjelpemiddelformidling – for økt deltakelse og mestring», i februar 2017. Sentralt for utvalget har vært å finne løsninger som ivaretar brukernes behov på en god måte, og å vurdere ansvarsdelingen mellom staten og kommunene på området.

Det arbeides videre med forslagene i dialog med berørte parter. Forslagene skal bidra til en mer effektiv hjelpemiddelformidling og bidra til å gi kommunene økt ansvar og myndighet.

Regjeringen mener det bør arbeides videre med sikte på å gjennomføre ansvarsendringer for enkle og høyfrekvente hjelpemidler som er sterkt integrert i pleie- og omsorgsoppgavene i kommunene, samt for tilrettelegging av bolig. Det skal også utredes endringer av ansvar for velferdsteknologi.

Arbeids- og sosialdepartementet vil også gjennomføre en evaluering av dagens ordning med formidling av høreapparat og ortopediske hjelpemidler i tråd med utvalgets forslag.

Blåreseptordningen – endring av avanse på stomiområdet

Det ytes stønad til medisinsk forbruksmateriell ved en rekke sykdommer. De dominerende gruppene er pasienter med diabetes, stomi (framlagt tarm) og urininkontinens. Avansen for utlevering av produkter til stomi er høyere enn for andre hjemmelspunkt i § 5. Det foreslås å redusere avansen på stomiprodukter fra 40 pst. til hhv. 25 pst. for hjelpemateriell og 37 pst. for andre stomiprodukter, svarende til en samlet innsparing for folketrygden med anslagsvis 21,7 mill. kroner i 2018.

Forbedre helse- og omsorgstjenestene for personer med diabetes

Det er under utarbeidelse en Nasjonal diabetesplan. Den vil bli lagt fram høsten 2017 og har som mål å forbedre helse- og omsorgstjenestene for personer med diabetes, eller som står i faresonen for å utvikle diabetes. Det foreslås å videreføre 2 mill. kroner til arbeidet med oppfølging av planen i 2018.

Det foreslås å bevilge 9 mill. kroner til Diabetesforbundet, hvorav 2 mill. kroner til forebygging av diabetes blant innvandrerkvinner. Midlene skal i tillegg dekke utgifter til tiltak som Diabeteslinjen, motivasjonsgrupper og utdanning av ledere til motivasjonsgrupper.

Det foreslås 3 mill. kroner i 2018 for å fortsette Kupp-kampanjen på antibiotika samt å starte en kampanje på diabetes 2-behandling. Kupp er et undervisningsopplegg, der tilgjengelig kunnskap om legemiddelbehandling for ulike sykdommer formidles direkte til legen i et én til én-møte.

Gode, effektive og innovasjonsfremmende offentlige anskaffelser

Regjeringen vil utvikle en helhetlig anskaffelsespolitikk og legge til rette for bedre og mer effektive offentlige anskaffelser. Det er planlagt å legge fram en melding til Stortinget om offentlige anskaffelser våren 2018.

Regjeringen ønsker å legge til rette for gode, effektive og innovasjonsfremmende offentlige anskaffelser og Regjeringen foreslår å bevilge 13 mill. kroner til digitalisering av offentlige anskaffelser. Tiltaket vil bidra til å effektivisere og forbedre offentlige anskaffelser gjennom å etablere «Program for digitale anskaffelser». Tiltaket vil gi store gevinster for næringslivet i form av mindre dokumenthåndtering og økt gjenbruk.

En heldigital anskaffelsesprosess vil effektivisere en viktig og ressurskrevende prosess og legge til rette for at det blir enklere, tar kortere tid og blir mer attraktivt for næringslivet, spesielt små og mellomstore bedrifter, å delta i konkurranser om offentlige anskaffelser.

Verdiskapning gjennom flere innovative anskaffelser

Målet er at innovative offentlige anskaffelser blir normal praksis i stat og kommune samtidig som det styrker næringslivets utviklingsmuligheter og verdiskaping.

Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) skal styrke næringslivets muligheter for verdiskaping gjennom å øke antall innovative offentlige anskaffelser som fører til utvikling av nye produkter og løsninger. Det foreslås en videreføring av bevilgningen til programmet i 2018 på 10 mill kr.

Anskaffelser til helseregionene skal skje på korrekt og samfunnsansvarlig måte

Sykehusinnkjøp HF ble etablert i 2016 for å samordne og standardisere innkjøp og logistikk. Helseforetaket ferdigstiller overdragelse av ansatte fra regionene til selskapet i løpet av 2017. Sykehusinnkjøp HF vil ha en desentralisert virksomhet med enheter i alle helseregioner for å sikre nærhet til de kliniske miljøene. De skal sørge for at anskaffelser til helseforetakene skjer på korrekt og samfunnsansvarlig måte, være en pådriver for etisk handel og miljøvennlige innkjøp og tilrettelegge for bruk av nye innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten.

Økt fokus på klima og miljø i offentlige anskaffelser

Regjeringen tar sikte på i den kommende stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser å se nærmere på hvilke muligheter som finnes for registrering av henholdsvis innovative og klimavennlige offentlige anskaffelser.

Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi) arbeider med å fremme klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser, og i 2017 er det bevilget 15 mill. kroner til formålet.

Informasjon er hentet fra Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementets proposisjoner til Stortinget.

For flere detaljer og andre fagområder, se de ulike departementenes budsjetter