Stortingsmelding om helsenæringen

Tidl. næringminister Monica Mæland og helseminister Bent Høie. Foto: NFD/Håkon Jacobsen.

 

Regjeringen skal til neste år legge frem en stortingsmelding om helsenæringen. Meldingen skal beskrive hvordan helsenæringen kan bidra til mer effektiv ressursbruk, økt verdiskaping i norsk økonomi, nye lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor og bedre helsepolitisk måloppnåelse.

Stortingsmeldingen skrives i samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Arbeidet med meldingen ledes av NFD.

Norge ledende i Europa på e-helse innen 2025

Helsemeldingen søker svar på følgende områder:

 • Utnytte Norges fortrinn og ha som mål at Norge blir ledende i Europa på e-helse innen 2025.
 • Et tydeligere innovasjonsmandat for hele helsesektoren og sørge for mer innovasjon i offentlige anskaffelser, slik at hjemmemarkedet styrkes.
 • Bedre tilrettelegging for kliniske studier og bruk av helseregistre.
 • Sørge for at forskningen når pasientene gjennom sterkere kultur og bedre insentiver for kommersialisering.

Virkemidler for å oppnå utvikling og innovasjon

Medtek Norge har sent innspill til den kommende stortingsmeldingen.

– Vår viktigste oppfordring til myndighetene er å legge til rette for et stimulerende og velfungerende hjemmemarked, foreta en bredere satsing på innovasjon og bruke anskaffelser som strategisk utvikling for å oppnå utvikling og innovasjon, sier adm.direktør Atle Hunstad.

Medtek Norges innspill

Under er en punktvis oppsummering av våre standpunkter.

Du kan lese hele innspillet til helsemeldingen her

 • Bredere innovasjonssatsning
  • Fokuser på både kontinuerlig utvikling og nyvinning samt totalt nyskapende løsninger
 • Gi et tydelig innovasjonsmandat til helse helse-, omsorgs- og velferssektoren
  • Samarbeid fremmer innovasjon
  • Bevisst anvendelse av metodevurdering
 • Målrettet bruk av offentlige anskaffelser som verktøy for utvikling og innovasjon
  • Still krav om strategisk forankring for anskaffelser, med konkrete mål for hvert innkjøpsprosjekt
  • Still krav om endring, implementering og oppfølging av gevinstrealisering som konsekvens av nye avtaler
  • Kvalitetssikre anskaffelser under terskelverdi, med krav om standardiserte prosesser
  • Bidra til flere møte- og dialogarenaer mellom aktørene
  • Tydelige krav til sentraliserte innkjøpsorgan om å ivareta et leverandørmangfold
 • Etabler en egen vekstgruppe for Helsenæringen
  • Ha en konkret vekstplan for helsenæringen
 • Innsats for å øke tilstedeværelsen av etablerte leverandører av helse-og velferdsteknologiske løsninger i
  • Bidra til å få internasjonale selskapers investeringer i FoU til Norge
 • Myndighetene bør ha en bred og målrettet innsats for økt eksport av norske helse- og velferds løsninger, eksempelvis;
  • Opprette et eksportforum for helsenæringen
  • Ordning for vitenskapelig og regulatorisk veiledning

Les mer om bakgrunn og andres innspill til meldingen her

Nøkkelord:, , ,