Stortingsmelding om helsenæringen

Tidl. næringminister Monica Mæland og helseminister Bent Høie.

 

Regjeringen skal til neste år legge frem en stortingsmelding om helsenæringen. Meldingen skal beskrive hvordan helsenæringen kan bidra til mer effektiv ressursbruk, økt verdiskaping i norsk økonomi, nye lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor og bedre helsepolitisk måloppnåelse.

Stortingsmeldingen skrives i samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Arbeidet med meldingen ledes av NFD.

Norge ledende i Europa på e-helse innen 2025

Helsemeldingen søker svar på følgende områder:

 • Utnytte Norges fortrinn og ha som mål at Norge blir ledende i Europa på e-helse innen 2025.
 • Et tydeligere innovasjonsmandat for hele helsesektoren og sørge for mer innovasjon i offentlige anskaffelser, slik at hjemmemarkedet styrkes.
 • Bedre tilrettelegging for kliniske studier og bruk av helseregistre.
 • Sørge for at forskningen når pasientene gjennom sterkere kultur og bedre insentiver for kommersialisering.

Virkemidler for å oppnå utvikling og innovasjon

Medtek Norge har sent innspill til den kommende stortingsmeldingen.

– Vår viktigste oppfordring til myndighetene er å legge til rette for et stimulerende og velfungerende hjemmemarked, foreta en bredere satsing på innovasjon og bruke anskaffelser som strategisk utvikling for å oppnå utvikling og innovasjon, sier adm.direktør Atle Hunstad.

Medtek Norges innspill

Under er en punktvis oppsummering av våre standpunkter.

Du kan lese hele innspillet til helsemeldingen her

 • Bredere innovasjonssatsning
  • Fokuser på både kontinuerlig utvikling og nyvinning samt totalt nyskapende løsninger
 • Gi et tydelig innovasjonsmandat til helse helse-, omsorgs- og velferssektoren
  • Samarbeid fremmer innovasjon
  • Bevisst anvendelse av metodevurdering
 • Målrettet bruk av offentlige anskaffelser som verktøy for utvikling og innovasjon
  • Still krav om strategisk forankring for anskaffelser, med konkrete mål for hvert innkjøpsprosjekt
  • Still krav om endring, implementering og oppfølging av gevinstrealisering som konsekvens av nye avtaler
  • Kvalitetssikre anskaffelser under terskelverdi, med krav om standardiserte prosesser
  • Bidra til flere møte- og dialogarenaer mellom aktørene
  • Tydelige krav til sentraliserte innkjøpsorgan om å ivareta et leverandørmangfold
 • Etabler en egen vekstgruppe for Helsenæringen
  • Ha en konkret vekstplan for helsenæringen
 • Innsats for å øke tilstedeværelsen av etablerte leverandører av helse-og velferdsteknologiske løsninger i
  • Bidra til å få internasjonale selskapers investeringer i FoU til Norge
 • Myndighetene bør ha en bred og målrettet innsats for økt eksport av norske helse- og velferds løsninger, eksempelvis;
  • Opprette et eksportforum for helsenæringen
  • Ordning for vitenskapelig og regulatorisk veiledning

Les mer om bakgrunn og andres innspill til meldingen her

Nøkkelord:, , ,