Strengere krav til sosialt ansvar i anskaffelser

FPia Trulsen, Sykehusinnkjøp, Magne Paulsrud, IEH og Hilde Steen, NAV deltok på seminar om etisk ansvar.

 

Nylig inviterte Medtek Norge og IEH (Initiativ for Etisk Handel) til seminar om etikk, menneskerettigheter og sosialt ansvar. Et trettitalls fremmøtte medlemmer fikk også høre NAV og Sykehusinnkjøp fortelle om hvordan de i praksis jobber med dette temaet.

Risikostyring

Næringslivet, ikke bare Medtek Norges medlemmer, må forberede seg på en ny tid der næringslivet må forholde seg aktivt til risiko i leverandørkjeder på en annen måte enn tidligere. Bedriftene må, i større grad enn tidligere, begrunne hvorfor de prioriterer som de gjør. Menneskerettigheter har forrang fremfor virksomhetens omdømme. Risikoen skal vurderes ut i fra følgende kriterier:

  • Alvorlighetsgrad
  • Antall personer involvert
  • Mulighet for å rette opp feilen

– Bedriftene må ha kunnskap om risiko, ikke bare i første leverandørledd, men i hele leverandørkjeden. Det må derfor gjøres en grundig vurdering av om noen risiki er mer alvorlig enn andre. Det betyr ikke at noen menneskerettigheter er viktigere enn andre, men at alvorligst risiko skal håndteres først. For å få en oversikt over risikobildet må leverandørene gå til flere og et større utvalg kilder og aktører, sa seniorrådgiver Magne Paulsrud i IEH i sitt foredrag.

NAV stiller krav til sosialt ansvar i anskaffelser

NAV har frem til nå ikke benyttet etiske krav som kvalifikasjonskrav eller tildelingskriterium.  NAV inkluderer imidlertid samfunnshensyn i sin nye anskaffelsesstrategi hvor hovedmålet er at «Anskaffelser skal gi bedre og innovative tjenester til brukerne, bidra til effektivisering og sikre samfunnsansvar» Sosialt ansvar er et prioritert område. NAV benytter DIfis standard kontraktsvilkår for etiske krav i alle sine anskaffelser.

Inviterer leverandører for å kartlegge risikoområder

NAV varsler at de kommer til å gjennomgå hele sin produktportefølje for å kartlegge risiko-områder. I denne prosessen vil de invitere utvalgte leverandører til dialog.

– Vi erkjenner at vi har etterspurt informasjon på et for overordnet nivå, for eksempel hvor produktet er produsert. I nyere anskaffelser etterspør vi mer konkret informasjon på komponent-nivå. Vi forventer at leverandører etterlever kontraktene slik at vi kan ivareta et seriøst leverandørmarked i Norge, sa seniorrådgiver Heidi Steen i kontor for brukeranskaffelser i NAV.

Kjenne risiko i egen leverandørkjede

Sykehusinnkjøp har høy fokus på etikk- og miljøkrav i anskaffelser. Leverandørene må dokumentere og vite hvilken risiko som finnes hvor. Sykehusinnkjøp vil i praksis, gjennom en kommende anskaffelse, vise hvordan de jobber med samfunnshensyn som evalueringskriterier.

– I nær fremtid vil dere dere se en ny konkurranse hvor etiske- og miljøkrav vil stå sentralt og få poeng. Da må leverandørene kjenne risikobildet i sin egen leverandørkjede og jobbe aktivt for å minske eventuelle brudd. Det er stor forskjell på risikobildet fra land til land og fra industri til industri. Det er leverandørens oppgave å kjenne til disse forskjellene, sier avtaleforvalter Pia Uhre Trulsen i Sykehusinnkjøp/Helse Sør-Øst.

Presentasjonene

Her er presentasjonene fra seminaret:

Rammeverk og metode for aktsomhet i offentlige anskaffelser – IEH

Hvordan jobber NAV med menneskerettigheter og sosialt ansvar

Etisk handel i Sykehusinnkjøp

Mer informasjon

Mer informasjon om menneskerettigheter og sosialt ansvar finner du på disse lenkene:

https://www.ungpreporting.org/

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

https://vimeo.com/154834462

 

Nøkkelord:, , ,