Sykehustalen 2018

Helseminister Bent Høie holder årets sykehustale.
Foto: Dagens Medisin

 

Nylig holdt helseminister Bent Høie årets sykehustale. Under er en oppsummering av hva Medtek Norge mener er de viktigste temaene.

Regjeringens fokus er å skape et bærekraftig velferdssamfunn. Styringsmålene er derfor de samme som i 2017:

  • redusere unødvendig venting og variasjon
  • prioritere psykisk helsevern og rus
  • bedre kvaliteten og pasientsikkerheten

e-helse og teknologi – en forutsetning for god behandling

– Teknologi er ikke lenger bare et verktøy som støtter god pasientbehandling. Teknologi er en forutsetning for god pasientbehandling og en bærekraftig helsetjeneste. Pasientene tar i bruk nye helsetjenester og ny teknologi. Ny teknologi og smarte løsninger øker pasientsikkerheten, og frigjør ressurser til pasientrettet arbeid, sier helseministeren.

Ny teknologi mobiliserer pasientene

– Vi er avhengige av løsninger som kan tette gapet mellom behovet for ressurser, og tilgangen på dem. Å skape en bærekraftig helsetjeneste handler derfor ikke bare om penger. Det handler om å jobbe på nye måter, blant annet gjennom å ta i bruk ny medisinsk kunnskap, bruke teknologi, samhandle bedre og mobilisere pasientens egne ressurser, sa Høie i sin tale.

Mange av Medtek Norges medlemmer jobber, blant annet, med kronikere som trenger ulik form for avstandsoppfølging og behandling. Å satse på velferds- og medisinsk teknologi som tilbys nært der pasienten er, er derfor nødvendig og bærekraftig.

Samarbeid med næringslivet

– Jeg ønsker at vi skal utvikle fremtidens helsetjenester og samtidig bidra til å skape nye, kunnskapsbaserte arbeidsplasser i Norge.  For å få det til, er vi avhengig av et godt samarbeid mellom næringslivet, forskningsmiljøer og helsetjenesten. Dette blir et viktig tema i stortingsmeldingen om helsenæringen som kommer i løpet av året.

Medtek Norge har vært i møte med Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) og gitt sine innspill til hva som er viktig i en slik melding (egen sak).

Flere metoder skal metodevurderes

– Prioriteringsmeldingen gir noen felles prinsipper å jobbe etter og prioriteringer må til for å skape en bærekraftig helsetjeneste. Når nye metoder tas i bruk, må alvorlighet, nytte og ressursbruk vurderes sammen. Derfor har vi fått på plass et system for nye metoder hvor alle nye legemidler, både i og utenfor sykehus skal vurderes. Dessuten skal flere metoder metodevurderes, sa Høie i sin tale.

Kriterier for metodevurdering

Det er grunnleggende ulikheter i metodevurdering av medisinsk utstyr og legemidler, slik at bransjen ønsker en opprettholdelse av to ulike systemer for metodevurdering. Arbeidet med å lage nye kriterier for hvilke produkter og teknologi som er relevante for metodevurdering for spesialisthelsetjenesten skjer i samarbeid med blant annet Medtek Norge og LabNorge.

Medtek Norge støtter formålet med metodevurdering, samtidig er det viktig at metodevurdering fungerer som tilsiktet. Medtek Norge og Lab Norge har derfor utarbeidet en bransjepolicy om metodevurdering.

Nøkkelord:,