– Å følge opp feil og lære av feil er helt avgjørende for å gjøre tjenestene bedre og pasientene tryggere. Sykehusene har i dag plikt til å varsle Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser, mens kommunene ikke har det.

Kommuner og private får varslingsplikt

Nå utvider vi denne varselordningen, slik at også kommuner og private som yter helse- og omsorgstjenester får plikt til å varslet Helsetilsynet om alvorlige hendelser, sier helseminister Bent Høie. Varselordningen innebærer at Helsetilsynet raskt vurderer varslene, og foretar tilsyn på stedet om det er nødvendig.

Meldeordning for sykehusene endres

I dag har sykehusene også en egen meldeordning som innebærer at de skal melde alle hendelser som har ført til – eller som kunne ha ført til – betydelig skade på pasienter til Helsedirektoratet.

– Vi foreslår nå at denne meldeordningen avvikles og at vi heller bruker ressursene på utvidelsen av dagens varselordning, sier helseministeren.

Selv om meldeordningen til direktoratet opphører, skal hendelser fortsatt meldes internt i sykehusene for lokal oppfølging og forbedring.

Utvidelsen av varselordningen innebærer at også pasienter og pårørende vil få mulighet til å varsle Helsetilsynet om alvorlige hendelser.

Utvidelsen av varselordningen er vedtatt, og vil etter planen tre i kraft 1. juli 2019.

Kilde: Regjeringen.no