Verdibaserte anskaffelser

Verdibaserte anskaffelsesprosesser er en utvikling i tråd med myndighetenes satsing på innovative anskaffelser, og vil bidra til at anskaffelsene kan gjøres på et bredere og mer total-økonomisk grunnlag.

Total verdiskapning fremfor enhetspris

Anskaffelsens mål ses i sammenheng med virksomhetens mål. Målet er verdien som skapes, fremfor enhetsprisen.

I verdibaserte anskaffelser er verdibegrepet en funksjon av kvalitet og kostnad.
Verdi = kvalitet / kostnad
Fokus for verdibaserte anskaffelser er å øke kvaliteten på leveransen og / eller oppdragsgivers tjenesteproduksjon.

Hva er verdibaserte anskaffelser

 • Setter pasienten i fokus
 • Har fokus på verdien som skapes fremfor enhetspris
 • Mer fokus på den totale verdien
 • Gir større grad av forutsigbarhet og transparens
 • Gir anledning til å belønne og gi insentiv til investeringer for
  • Dokumentasjon
  • Innovasjon
  • Etiske og miljømessige faktorer

Sammenligning tradisjonelle og verdibaserte anskaffelser

Tradisjonelle:

 • Fokus på kostnader
 • Volumbasert
 • Fragmentert, episodisk
 • Retrospektivt
 • Transaksjonsorientert

Verdibasert:

 • Fokus på verdi
 • Effektbasert
 • Integrert, totalkost
 • Prospektiv
 • Strategisk

Les artikkelen om verdibaserte anskaffelser som Henriette Jovik har skrevet i HMT her

 

MEAT – det økonomisk mest fordelaktige tilbud

M.E.A.T= Most Economic Advantageous Tender (Valuebased procurement)Medtech Europa og The Boston Consulting Group har, sammen med innkjøpseksperter, utviklet et rammeverk og et excel-verktøy som omtales so MEAT. Målet er å stimulere dialog og diskusjon som bidrar til at det juridiske tildelingskriteriet, «det økonomisk mest fordelaktige tilbud», blir det mest foretrukne kriteriet i anskaffelser av medisinsk utstyr.

MEAT Valuebased Procurement er en innfallsvinkel og metode til Verdibaserte anskaffelser.

Hva er MEAT?

Formålet med rammeverket og verktøyet MEAT – verdibasert anskaffelsesmetodikk, er å understøtte anskaffelse av løsninger som gir de beste behandlingsresultatene for pasienten og totalt sett er mest økonomisk fordelaktig for oppdragsgiver.

Medtek Norge mener verdibaserte anskaffelser er et godt verktøy som utvider fokuset i anskaffelsen til å inkludere sentrale og relevante aspekter, utover løsningenes tekniske egenskaper og pris per enhet.  Vi mener at «MEAT – verdibaserte anskaffelser» innebærer en positiv utvikling og nytenkning også i norsk sammenheng fordi:

 • Anskaffelsen knyttes til helsetjenestens kjernefunksjon; pasientbehandling
 • Den bringer inn «verdi» gjennom fokus på helse- og samfunnsøkonomi i anskaffelsen
 • Anskaffelsen vurderes og sees i lys av dimensjonen « samfunnsansvar»
 • Kostnadsdimensjonen tar opp flere ulike, relevante aspekter og berørte parter
 • Metoden stimulerer større fokus på evaluering med bakgrunn i dokumentasjon

Verdibaserte anskaffelsesprosesser er, slik vi ser det, en utvikling i tråd med myndig hetenes satsing på innovative anskaffelser, og vil bidra til at anskaffelsene kan gjøres på et bredere og mer totaløkonomiske grunnlag.

Differensiere og evaluere

Metoden benytter en «absolutt monetær evalueringsmodell». Modellen er etablert og dokumentert gjennom publiserte artikler og praktisk anvendelse i blant annet Sverige. Rangering av kriteriene og evaluering av tilbudene foretas ved at oppdragsgiver gir alle kriterier en kroneverdi som illustrerer kriteriets betydning. Kvalitetskriterienes samlede kroneverdi trekkes fra summen av kostnader knyttet til de respektive tilbudene for å identifisere det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Konkurransen avgjøres tilslutt på bakgrunn av hvilket tilbud som samlet sett innebærer størst verdibidrag for oppdragsgiver.

Kriterier i fire dimensjoner

Med utgangspunkt i verdibegrepet og relevante bestemmelser i lovverket, deles evaluerings- og kvalitetskriteriene i et lagdelt rammeverk. Lagenes fire dimensjoner belyser ulike aspekter ved anskaffelsen:

 • I sentrum for evalueringen er kriterier som knytter seg til behandlingseffekt for pasient og de ulike kostnadene knyttet til å fremskaffe disse behandlingsresultatene.
 • Det neste laget utgjøres av andre viktige aspekter, hvor kriteriene har mer sekundær betydning i forhold behandlingseffekten (f.eks. relatert til komfort/smerte for pasient eller arbeidsbelastning for personell).
 • Det siste laget knytter kriteriene til oppdragsgivers samfunnsansvar, et aspekt som får økt fokus i det nye anskaffelses regel verk.

Tilbake til hovedsiden om offentlige anskaffelser