Medtek Norge mener

Felles bransjepolicy om metodevurdering for medisinsk utstyr

Lab Norge og Medtek Norge har utarbeidet «Felles bransjepolicy om metodevurdering». Vi støtter formålet med metodevurdering og har som mål å bidra til at metodevurdering fungerer på en tilfredsstillende måte for helsesektoren, i forhold til pasientene og for industrien. I tillegg vil vi å bidra til en videre utvikling av systemet for å gi raskere tilgang til innovative metoder i norske sykehus. Bransjeforeningenes hovedstandpunkt er som følger:

  1. Det er nødvendig med et separat metodevurderingssystem for medisinsk utstyr
  2. Nye Metoder er ikke en godkjenningsordning for medisinsk utstyr og det må finnes hensiktsmessige kriterier for hva som skal til metodevurdering.
  3. Metodevurdering må håndteres med varsomhet i anskaffelser
  4. Metodevurderingssystemet må sikre dialog og innspillsmuligheter for leverandørene
  5. Det må finnes klare retningslinjer og prosesser for implementering av medisinsk utstyr ved positivt vedtak i Beslutningsforum

Les Medtek Norge og Lab Norges bransjepolicy om metodevurdering her (pdf) – desember 2018

Balanserte kontraktsvilkår – Helseforetak

I dag gis leverandørene til helse og omsorgssektoren liten eller ingen innflytelse på kontraktsvilkårene i offentlige avtaler. Dette er et problem når flertallet av kontraktene overfører urimelig risiko til leverandørene. Medtek Norge mener dette er en praksis som strider i mot hovedregel i forskrift om offentlige anskaffelser om at rimelige og balanserte standardkontrakter skal benyttes når de finnes.

Her finner du notatet som omhandler balanserte kontraktsvilår for helseforetak (Juni 2016)

Balanserte kontraktsvilkår – Kommune

I dag gis leverandørene liten eller ingen innflytelse på kontraktsvilkårene. Dette blir et problem når offentlige oppdragsgivere overfører urimelig risiko til leverandørene. Hovedregel i forskrift om offentlige anskaffelser er at rimelige og balanserte standardkontrakter skal benyttes når de finnes. Medtek Norge mener det er like viktig å sørge for balanserte kontraktsvilkår også når det ikke finnes standardkontrakter.

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra medlemmer som er store leverandører til norske kommuner har utarbeidet en oversikt over kontraktsbestemmelser som er spesielt viktige for våre medlemsbedrifter i markedsområdet kommune.

Her finner du notatet som omhandler balanserte kontraktsvilkår for kommuner